ພາລະບົດບາດ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ຮູບ ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄືອນໄຫວຂອງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ,ສະບັບເລກທີ 625.ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021.pdf
2 ພາລະບົດບາດ ຫ້ອງກການກະຊວງ (ເບີໂທຕິດຕໍ່ 021215877) ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການກະຊວງ.pdf
3 ພາລະບົດບາດ ຂອງກົມຄື່ນຄວາມຖີ່(ເບີໂທຕິດຕໍ່ 021833005, 021833006) ພາລະບົດບາດກົມຄື້ນຄວາມຖີ່.pdf
4 ພາລະບົດບາດອົງການດັດສົມ(ເບີໂທຕິດຕໍ່ 021316560 ) ພາລະບົດບາດຂອງອົງການດັດສົມ.pdf
5 ພາລະບົດ ບາດສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍອີເລັກໂຕຣນິກ (ເບີໂທ ຕິດຕໍ່ 021316600) ພາລະບົດບາດຂອງສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.pdf
6 ພາລະບົດບາດ ສູນສົງເສີມການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍມູນຂ່າວສານ(ເບີໂທ ຕິດຕໍ່ 021316562) ພາລະບົດບາດສູນສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມຸນຂ່າວສານ.pdf
7 ພາລະບົດບາດສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍມູນຂ່າວສານ(ເບີໂທ ຕິດຕໍ່ 021312427) ພາລະບົດບາດສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.pdf
8 ພາລະບົດບາດ ກົມກວດກາ(ເບີໂທ ຕິດຕໍ່ 021316550.021316536) ພາລະບົດບາດ ກົມກວດກາກາ.pdf
9 ພາລະບົດບາດ ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍມູນຂ່າວສານ(ເບີໂທ ຕິດຕໍ່ 021316563) ກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.pdf

 

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ