ເອກະສານກອງປະຊຸມປະຈໍາປີກະຊວງ ປທສ

​ເອກະສານກອງປະຊຸມ ວຽກງານ ປທສ ປະຈໍາປີ 2018
        ວັນທີ 1 ເມສາ 2018

        ພາກເຊົ້າ
             ວາລະກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2018                                                                ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ 4.0                                 ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ການແກ້ໄຂສັນຍານໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດຕ່າງປະເທດ              ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ ດ້ານ ICT                            ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ວຽກ​ງານ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽ​ນ​ເລກ​ໝາຍ​ໂທ​ລະ​ສັບ                                      ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ການຫັນວຽກງານລັດຖະບານເປັນດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ             ດາວໂຫຼດ
         ພາກບ່າຍ
             ບົດນໍາສະເໜີ ຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າ, ຈໍາໜ່າຍອຸປະກອນ ໄອຊີທີ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ(ໂພນີ້) ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ບໍ່ແກ້ວ      ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ການນໍາໃຊ້ໄອຊີທີ ໃນວຽກກະສິກໍາ _ແຂວງຈໍາປາສັກ                        ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ສະພາບການນຳໃຊ້ ໄອຊີທີແຂວງຫຼວງພະບາງ                                 ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ການຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍບໍລິການດ້ານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢູູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ     ດາວໂຫຼດ
             ບົດນໍາສະເໜີ ບາງທັດສະນະ ກ່ຽວກັບທິດທາງປັບປຸງ ການດຳເນີນ ທຸລະກິດ ຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄປສະນີລາວ                          ດາວໂຫຼດ

         ບົດສະຫຼຸບປະຈຳປີ 2018

              ແຜນພັດທະນາໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈຳປີ 2019        ດາວໂຫຼດ

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ ສະບັບທີ 13
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ