ແຈ້ງການຂະຫຍາຍເວລາ ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍ

30/11/2021 ~ 30/11/2021

ແຈ້ງການຂະຫຍາຍເວລາ ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບຫຼ້າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ