ແຈ້ງການ ການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບ ພິເສດ 03 ຫຼື 04 ໂຕເລກ ປະຈໍາປີ 2022

21/06/2022 ~ 21/06/2022

ແຈ້ງການ ການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບ ພິເສດ 03 ຫຼື 04 ໂຕເລກ ປະຈໍາປີ 2022

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບຫຼ້າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ