ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ ໂຄງການຈັດຊື້ ຈັດຈ້າງສະໜອງອຸປະກອນສ້າງຕູ້ຖານຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ

21/07/2022 ~ 21/07/2022

ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ ໂຄງການຈັດຊື້ ຈັດຈ້າງສະໜອງອຸປະກອນສ້າງຕູ້ຖານຂໍ້ມູນດິຈິຕອນ

 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025)
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ