ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ ໂຄງການຈັດຊື້ ຈັດຈ້າງການສ້ອມແປງປ່ຽນຖ່າຍ ແລະ ຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ

06/09/2022 ~ 06/09/2022

ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ ໂຄງການຈັດຊື້ ຈັດຈ້າງການສ້ອມແປງປ່ຽນຖ່າຍ ແລະ ຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບຫຼ້າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ